Snelmenu

Regelingen voor vervoer: heb ik er recht op?

Als je een lichamelijke beperking hebt, kun je mogelijk een beroep doen op een aantal speciale regelingen op het gebied van vervoer:

We laten deze mogelijkheden hier kort de revue passeren.

 

Vervoer in de regio Arnhem-Nijmegen: Avan

Avan vervoert iedereen die woont of verblijft in de regio Arnhem-Nijmegen van deur tot deur, over een afstand van maximaal 25 kilometer. Je kunt er alleen gebruik van maken als je ofwel een WMO indicatie voor taxivervoer van je gemeente hebt ofwel indien je een OV-pas voor OV-vervoer hebt aangevraagd. In beide gevallen dien je relevante gegevens over jezelf door te geven die bij de Regiecentrale in een profiel worden ingevoerd. Hierdoor kan de regiecentrale bij het boeken van een rit kijken of er alternatief vervoer beschikbaar is en of een rit gecombineerd kan worden met andere reizigers.

Voor al je vragen (ook voor het aanvragen van een klantenpas) over AVAN kun je terecht bij de klantenservice via 0900 –  463 65 26 (2,8 cent per minuut + 9,05 cent starttarief)

of op de website https://www.avan-vervoer.nl

Terug naar boven

Vervoer in heel Nederland: Valys

Valys is bedoeld voor sociaal vervoer van deur tot deur binnen Nederland, waarbij de bestemming of het vertrekpunt van de reis op meer dan vijf zones openbaar vervoer van je woonadres ligt.
Met een Valys-pas kun je jaarlijks 750 kilometer reizen tegen het tarief van het gewone openbaar vervoer. Je komt in aanmerking voor een dergelijke pas als je één van de volgende documenten kunt laten zien: een bewijs van de gemeente dat je via de Wvg recht hebt op een vervoerskostenvergoeding, een rolstoel of een scootmobiel. Ook met een gehandicaptenparkeerkaart of OV-begeleiderskaart kun je een Valyspas aanvragen.
Kun je om medische redenen niet met de trein reizen en heb je geen vervoersalternatief? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor het hogere kilometerbudget van 2250 kilometer. Hiervoor moet je een apart indicatieadvies aanvragen (kosten € 25).
Je reist met Valys voor € 0,16 cent per kilometer. Reisgenoten (maximaal vier) kunnen mee en betalen hetzelfde kilometertarief. Als je Valys-kilometerbudget op is, kun je Valys blijven gebruiken voor een kilometerprijs van € 1,25. Dat is een korting op het gewone taxitarief.

Voor meer informatie of een brochure, tel. (0900) 96 30 of www.valys.nl.

Terug naar boven.

Zittend Ziekenvervoer

Zittend Ziekenvervoer betekent medisch noodzakelijk vervoer, bijvoorbeeld om een behandeling in het ziekenhuis te ondergaan of de huisarts of een fysiotherapeut te bezoeken.
Sinds 1 januari 2005 geldt dat je alleen nog recht hebt op zittend ziekenvervoer in de volgende situaties: vervoer van en naar nierdialyse en chemo- of bestralingstherapie. Verder voor mensen die rolstoelafhankelijk zijn en geen aangepast vervoer hebben en voor mensen met een visuele handicap die niet zonder begeleiding kunnen reizen. En ten slotte voor een behandeling als gevolg van een langdurige ziekte of aandoening, waarvoor u langer dan 5 maanden minimaal 2 maal per week op zittend ziekenvervoer bent aangewezen en waarvoor de reisafstand meer dan 25 kilometer enkele reis of meer dan 1 uur enkele autoreistijd bedraagt (de zogenaamde hardheidsclausule).
Je kunt een aanvraag indienen voor vergoeding van zittend ziekenvervoer via het formulier ‘medische verklaring zittend ziekenvervoer’, dat je kunt opvragen bij je verzekeraar of je huisarts. De laatste moet het formulier ook ondertekenen.

Voor meer informatie: bel met je eigen verzekeraar.

Terug naar boven.

Gehandicaptenparkeerkaart, bestuurderskaart of passagierskaart

Mensen met een lichamelijke beperking, die als bestuurder of als passagier gebruik maken van een auto of brommobiel, kunnen een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.
Wanneer je permanent rolstoelgebonden bent, kom je voor een bestuurderskaart of een passagierskaart in aanmerking of een combinatie van beide.
De gehandicaptenparkeerkaart kan gebruikt worden in alle landen van de Europese Unie. In de gemeente Nijmegen bestaat tevens de mogelijkheid voor een gemeentelijke bestuurderskaart.
De oude ‘invalidenparkeerkaart’ is nog geldig tot en met september 2006. Deze kaart is gebonden aan een kenteken. De Europese gehandicaptenparkeerkaart is persoonsgebonden.
Hieronder worden de verschillende kaarten kort toegelicht:

  • Gehandicaptenparkeerkaart

Mensen met een lichamelijke beperking, die als bestuurder of als passagier gebruik maken van een motorvoertuig op meer dan 2 wielen of van een brommobiel, kunnen een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. U moet dan wel:
- staan ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Nijmegen.
- een aantoonbare loopbeperking hebben (van langdurige aard; minstens 6 maanden).
- niet in staat zijn met de gebruikelijke loophulpmiddelen (rollator, stok of prothese) een afstand '  van 100 meter aan één    
  stuk  te voet te overbruggen.
In de gemeente Nijmegen bestaat tevens de mogelijkheid voor een gemeentelijke bestuurderskaart. Deze kaart wordt afgegeven wanneer een persoon een loopafstand heeft tussen de 100 en de 300 meter.
U kunt een aanvraag indienen bij het Loket Openbare Ruimte van de gemeente, dat is gevestigd in de Stadswinkel. De kosten van een aanvraag bedragen ca. 20 euro voor leges en ca. 80 euro voor een keuring.
Voor meer informatie: Loket Openbare Ruimte, De Stadswinkel (Mariënburg 75), tel. (024) 329 28 35

  • Bestuurderskaart

· Je staat ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Nijmegen.
· Je hebt een aantoonbare loopbeperking (van langdurige aard; minstens 6 maanden).
· Je bent niet in staat met de gebruikelijke loophulpmiddelen (rollator, stok of prothese) een afstand van 100 meter aan één
  stuk te voet te overbruggen.
· Geldt voor alle landen van de Europese Unie.

  • Gemeentelijke bestuurderskaart

· Je bent niet in staat met de gebruikelijke loophulpmiddelen (rollator, stok of prothese) een afstand van 300 meter aan één 
  stuk te voet te overbruggen.
· Geldt alleen voor Nijmegen

  • Passagierskaart

· Je staat ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Nijmegen
· Je hebt een aantoonbare loopbeperking (van langdurige aard; minstens 6 maanden). Voor vervoer ben je afhankelijk van
  een bestuurder.
· Je bent niet in staat met de gebruikelijke loophulpmiddelen (rollator, stok of prothese) een afstand van 100 meter aan
  één stuk te voet te overbruggen.
· Geldt voor alle landen van de Europese Unie.

Hoe kan ik een parkeerkaart aanvragen?

Je kunt middels het invullen van een formulier een aanvraag voor de parkeerkaart indienen bij het Loket Openbare Ruimte, dat is gevestigd in de Stadswinkel.
Voor de aanvraag van een Europese gehandicaptenparkeerkaart (bestuurder of passagier) moet je een geldig legitimatiebewijs en een pasfoto meenemen.
Voor de aanvraag van een gemeentelijke bestuurderskaart moet je een geldig legitimatiebewijs en Kentekenbewijs deel II meenemen.
Je aanvraagformulier wordt doorgestuurd naar het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ roept je op voor een keuring: een gesprek en/of onderzoek. Het advies dat het CIZ aan de gemeente uitbrengt bepaalt of de aangevraagde parkeerkaart wordt verleend of niet. Ook bepaalt het CIZ de geldigheidsduur van de kaart (maximaal 5 jaar) en of je bij verlenging opnieuw gekeurd moet worden.
Een aanvraag voor een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart mag maximaal 8 weken in beslag nemen, gerekend vanaf de dag van de aanvraag. Verlenging zou maximaal 7 dagen mogen duren.

Kosten
Bij de aanvraag voor een Europese gehandicaptenparkeerkaart moet je direct € 100,01 afrekenen: € 79,41 voor de keuring door het CIZ en € 20,60 aan leges.
Voor de aanvraag van een gemeentelijke bestuurderskaart betaal je dezelfde keuringskosten, maar zijn de gemeentelijke leges (€ 9,35) lager. Je moet derhalve € 88,76 bij de aanvraag afrekenen.
Mocht er reeds een keuring in het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) plaatsvinden, dan geldt er een gereduceerd tarief voor de keuring voor de gehandicaptenkaart. De keuringskosten vallen mogelijk ook binnen de vergoedingsmogelijkheden van de bijzondere bijstand (voorwaarde hiervoor is sowieso dat je een inkomen hebt op bijstandsniveau).
Bij afwijzing van de aanvraag krijg je bovenvermelde kosten niet terug.

Meer informatie:
Loket Openbare Ruimte
De Stadswinkel
Mariënburg 75
6511 PS Nijmegen
(024) 329 28 35
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen


Maandag, woensdag en vrijdag 9.00-16.00 uur, dinsdag van 9.00-12.30 uur en donderdag van 09.00-20.00 uur.
Website: www.nijmegen.nl (klik achtereenvolgens op ‘digitale balie’, ‘verkeer & vervoer’ en ‘parkeren’)

Terug naar boven.

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Als je een lichamelijke beperking hebt, kun je in aanmerking komen voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats (op kenteken). Deze kan aangelegd worden bij de eigen woning en/of bij het werkadres. Je kunt gelijktijdig een aanvraag indienen voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats en een gehandicaptenparkeerkaart. Wanneer je de parkeerplaats aanvraagt voor je werkadres, moet je werkgever het aanvraagformulier indienen bij het Bedrijvenloket van de gemeente.
Toe- of afwijzing wordt mede bepaald aan de hand van een onderzoek naar de parkeerdruk op het woon- en/of werkadres.

Voorwaarden
· Je bent al in het bezit van een geldige gehandicaptenparkeerkaart.
· In je woon- of werkomgeving zijn onvoldoende vrije parkeerplaatsen.

Aanvraag
Bij de aanvraag moet je een geldig legitimatiebewijs en een geldige gehandicaptenparkeerkaart meenemen. Je betaalt € 67. Deze kosten vallen mogelijk binnen de vergoedingsmogelijkheden van de bijzondere bijstand (voorwaarde hiervoor is sowieso dat je een inkomen hebt op bijstandsniveau). Bij aanleg van de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats zijn de verdere kosten voor rekening van de gemeente Nijmegen.
Een aanvraag voor een nieuwe gehandicaptenparkeerplaats mag maximaal 8 weken in beslag nemen, gerekend vanaf de dag van de aanvraag.

Meer informatie:
Locket Openbare Ruimte
De Stadswinkel
Mariënburg 75
6511 PS Nijmegen
(024) 329 28 35
Postadres: Postbus 9105
6500 HG Nijmegen


Maandag, woensdag en vrijdag 9.00-16.00 uur, dinsdag van 9.00-12.30 uur en donderdag van 09.00-20.00 uur.
Website: www.nijmegen.nl (klik achtereenvolgens op ‘digitale balie’, ‘verkeer & vervoer’ en ‘parkeren’)

Meer informatie over bijzondere bijstand:
Loket Zorg & Inkomen
Mariënburg 30
6511 PS Nijmegen
(024) 329 99 88
e-mail:
loketzorgeninkomen@nijmegen.nl
 

Terug naar boven.

 

Hoofdmenu